Snowy mountains

Snow on the Weaver Mountains, Arizona.